top-header

Przedszkole Nr 118
z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Nowolipie 31A
01-002 Warszawa
tel: (22) 838 49 35

Strona główna

Warszawa, dnia 11 maja 2016r.

OGŁOSZENIE  O PRZETARGU OGRANICZONYM

o wartości poniżej 5.225.000 €

Miasto Stołeczne Warszawa Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa        w imieniu i na rzecz, którego działa Przedszkole nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi,   ul. Nowolipie 31 a, 01-002 Warszawa

tel. +48 (22) 838-49-35;

ogłasza przetarg ograniczony na:

 

„Realizację zadania pn. Modernizacja ogrodu przedszkolnego wraz z ogrodzeniem, polegającą w zakresie Etapu I na odbudowie ogrodzenia”.

Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

            załatwienie wszystkich spraw formalnych (pozwolenia, opłaty, organizacja ruchu i in.) związanych z prowadzeniem robót ingerujących w sąsiadujące z ogrodzeniem nawierzchnie miejskich ulic;

            opracowanie projektu organizacji robót, uwzględniającego wszystkie ograniczenia wynikające z lokalizacji ogrodzenia, w tym bliskiego sąsiedztwa zabudowy mieszkaniowej, konieczności użycia ciężkiego sprzętu do montażu prefabrykatów ściany oporowej, godzin pracy, zabezpieczenia terenu robót, zabezpieczenia kabli energetycznych przebiegający przez teren robót i inne;

            roboty drogowe w pasie 1,5 m sąsiadujących nawierzchni (rozbiórka nawierzchni: z kostki brukowej, asfaltu, płytek chodnikowych);

            rozbiórka istniejącego ogrodzenia z siatki w ramach z kątownika (długość ogrodzenia

193 mb);

            demontaż brany i furtki;

            rozbiórka cokołów i ścian oporowych (długość 128 mb);

            wykonanie nowego ogrodzenia wraz z cokołami i ścianami oporowymi (długość 193 mb), wykonanym wg rysunków konstrukcyjnych ławami fundamentowymi głębokości 1,00 poniżej poziomu terenu, szerokości 40 cm pod ogrodzenie murowane i 20 cm pod cokoły, cokoły z pustaka łupanego wysokość 39 cm, pokryte daszkiem w tym samym systemie, fragmnennty ogrodzenia murowanego: mur 40 cm z cegły 2x łupanej wypełniony betonem zbrojonym, ogrodzenie stalowe wykonane z profili 25x25x2 mm (piony) i 40x20x2 mm (poziomy) i 50x40x24 mm (poziomy w bramie i furtce) zabezpieczone antykorozyjnie i pomalowane proszkowo;

            roboty wykończeniowe ogrodzenia;

            wykonanie nowej bramy i furtki;

            wykonanie wszystkich robót towarzyszących w tym odtworzeniowych nawierzchni otaczających ulic i ciągów pieszych;

CPV – główny przedmiot: 45111000-8 roboty w zakresie burzenia i roboty ziemne

        45262300-4 betonowanie

        45223500-1 wznoszenie ogrodzeń

        45265000-6 roboty murarskie

        45342000-6 wznoszenie ogrodzeń

        45233200-1 roboty w zakresie różnych nawierzchni

        45450000-6 roboty budowlane pozostałe.        

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Wadium przetargowe – wynosi 11.000,00 zł.

Wadium będzie wymagane od Wykonawców zakwalifikowanych do udziału w przetargu.

Oferty będą oceniane na podstawie kryterium:

 • Cena wykonania całego zamówienia (z podatkiem VAT) - 90%
 • Skrócenie terminu realizacji zamówienia – 10%

Termin realizacji zamówienia – do 120 dni od daty podpisania umowy. Zamawiający wstępnie zakłada, że umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana ok. 30 czerwca 2016r.

1) Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej „Pzp” lub „Ustawa”), o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

 1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 2. Posiadania wiedzy i doświadczenia, wykazując wykonanie z należytą starannością w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, min. 3 robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 400.000,00 zł brutto każda, odpowiadających swoim rodzajem i złożonością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. obejmujące każdorazowo wykonanie robót fundamentowych o konstrukcji żelbetowej i potwierdzą to dokumentami wskazującymi, że wykazane roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
 3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający oceni, jako spełniony warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej na podstawie:
 5. opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia potwierdzającej posiadanie w/w ubezpieczenia OC przez Wykonawcę na kwotę co najmniej 500.000 PLN.
 6. dokumentu wykazującego, że wykonawca  dysponuje środkami finansowymi (dopuszczalne jest tu wykazanie środków z kredytu obrotowego lub innego o ile środki te nie są przeznaczone na realizowanie konkretnego celu) lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 300 000 PLN.  

UWAGA!

W wypadku Wykonawców działających wspólnie, ocena spełniania wymogów określonych w pkt. B, C i D będzie dokonywana łącznie.

2) Zamawiający zaprosi do składania ofert nie więcej niż 20 Wykonawców spełniający warunki wskazane w pkt. 1 (A – D).

3) Złożenie przez Wykonawcę wraz z wnioskiem dokumentów, oświadczenia i wykazu wymienionych w niniejszym ogłoszeniu, będzie stanowiło podstawę do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający sprawdzi z treści dokumentów, oświadczeń i wykazu, czy Wykonawca spełnia wszystkie ww. warunki.

Zamawiający zastosuje kwalifikację w postaci przyznania każdemu Wykonawcy po 1 pkt. za każdą zrealizowaną należycie robotę budowlaną, o której mowa w pkt. B ogłoszenia, w okresie ostatnich 5 lat, przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzoną dowodami (np. referencjami), że robota została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona.

Zamawiający zaprosi do złożenia oferty Wykonawców (nie więcej niż 20), którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz otrzymali w kolejności najwyższą ilość punktów przyznawanych wg wyżej wymienionych zasad. W przypadku równej ilości punktów o kolejności decydować będzie łączna wartość wykonanych robót, o których mowa w pkt. B ogłoszenia.

4) Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą złożyć następujące dokumenty i oświadczenia:

 1. wypełniony formularz wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (wzór formularza wniosku zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego);
 2. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt. 1 - 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór oświadczenia zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego);
 3. oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór oświadczenia zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego);
 4. oświadczenie Wykonawcy zawierające informację, czy należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP. Jeżeli Wykonawca należy do grupy kapitałowej, zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z wymogiem zawartym w art. 26 ust. 2b ustawy (wzór oświadczenia zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego);
 5. wykaz („Doświadczenie zawodowe”), w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia określonego w pkt. B powyżej wraz z załączeniem dowodu potwierdzającego, że roboty wymienione w wykazie zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (wzór wykazu zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego);
 6. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust 1 pkt. 2 ustawy;
 7. opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę wskazaną w pkt. D lit. a) powyżej
 8. informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającą wielkość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w kwocie nie mniejszej niż wskazana w pkt. D lit. b) powyżej;
 9. jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 4f) składa odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
 10. dokumenty o których mowa w pkt. 4 f) 4g)  4h) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania wniosków;
 11. jeżeli Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia;
 • jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt. 1. A-D powyżej, polega na zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawców przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 4.b) i 4.f) powyżej.

5)  Wniosek składany wspólnie.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania wniosków przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 23 ust. 1 Ustawy) pod warunkiem, że taki wniosek spełniać będzie następujące wymagania:

 1. Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego;
 2. dokument ustanawiający Pełnomocnika musi być załączone do wniosku i zawierać w szczególności:
 1. wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby każdego z Wykonawców, ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania;
 2. dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców. Stosowne odpisy z rejestru lub ewidencji muszą zostać dołączone do wniosku.

6) Forma składanych dokumentów:

a) Wniosek, wykaz i oświadczenie - pod rygorem uznania za nieważne - muszą być sporządzone w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie oraz podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji, bądź umocowane przez te osoby do składania oświadczeń woli na podstawie odrębnego pełnomocnictwa.

b) Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

c) Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).

d) W przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem kserokopii dokumentów przez osoby(ę) nie wymienione(ą) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do wniosku dołączyć stosowne pełnomocnictwo.

e) Dokumenty urzędowe złożone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez Wykonawcę. Wszystkie pozostałe dokumenty muszą być złożone w języku polskim

e) Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

f) Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

g) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Wartość zamówień uzupełniających nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego i będzie dotyczyć realizacji robót i usług zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.

h) W przypadku załączenia do wniosku dokumentów, w których jakiekolwiek kwoty podane zostały w walutach obcych, Zamawiający przeliczy te kwoty na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia opublikowania ogłoszenia o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

7) Wszystkie dokumenty powinny być złożone w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem "Wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym na wykonanie prac modernizacji ogrodu przedszkolnego – Etap 1 odbudowa ogrodzenia”. Zaleca się ponumerowanie wszystkich zapisanych stron, ich zszycie oraz opatrzenie spisem treści wniosku.

Adres, na który należy przesyłać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Przedszkole nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi,  ul. Nowolipie 31 a, 01-002 Warszawa.

Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

Marek Okniński – tel. 781-799-991.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 30 maja 2016 r. do godz. 14:00.

DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA DO BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: 11 maja 2016 r.

 

WITAMY NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ

W NOWYM FORMACIE

 

"Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu - o tym jak żyć, co robić i jak
postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat..."

Robert Fulghum

"Każdy człowiek jest liściem wielkiego drzewa świata. Drzewo – to oczywiście cała ludzkość, a to, jak ono wygląda, zależy od każdego, nawet od najdrobniejszego liścia"

Verena Kast

Kontakt

Przedszkole nr 118
z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Nowolipie 31A
01-002 Warszawa

TEL: (22) 838 49 35

e-mail:
p118@edu.um.warszawa.pl
pp118@neostrada.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.